Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Από τον καθηγητή κ. Θωμά Σφηκόπουλο, πρόεδρο του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη επιστολή-χαιρετισμό. Διαβάστε την επιστολή στη συνέχεια της δημοσίευσης, ή κατεβάστε την σε pdf.

Αθήνα 12/6/2009

Αγαπητοί απόφοιτοι,

Με την επιστολή µου αυτή θα ήθελα να χαιρετήσω τη δηµιουργία του Συλλόγου Αποφοίτων του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Πιστεύω ότι η πρωτοβουλία αυτή, την οποία ενεθάρρυνε και υποστήριξε το Τµήµα µας, είναι εξαιρετικής σηµασίας τόσο για τους αποφοίτους µας όσο και για το ίδιο το Τµήµα και το Πανεπιστήµιό µας.

Είναι γνωστό ότι η αξία ενός Πτυχίου αντικατοπτρίζει την ποιότητα και την αναγνώριση του Τµήµατος που το έχει απονείµει. Σε όλα τα Πανεπιστήµια του κόσµου οι σύλλογοι των αποφοίτων αποτελούν ισχυρά εργαλεία ανάδρασης µεταξύ των Πανεπιστηµίων και των αποφοίτων τους, τα οποία βοηθούν αφ’ ενός τα Τµήµατα να βελτιώσουν το επίπεδο σπουδών που προσφέρουν και αφ’ ετέρου τους αποφοίτους τους να ενισχύσουν τις ευκαιρίες στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία.

Τη χρονιά που µας πέρασε το Τµήµα µας πρωτοστάτησε στη δίκαιη µάχη που έδωσαν τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Πληροφορικής, ώστε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων τους να αναγνωριστούν ως ισότιµα µε εκείνα των αντίστοιχων Πολυτεχνικών Τµηµάτων. Στην προσπάθεια αυτή ουσιαστικό ρόλο έπαιξαν οι απόφοιτοί µας σε θέσεις ευθύνης. Το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα που δηµοσιεύθηκε πριν λίγους µήνες δικαίωσε τη συνεργασία αυτή.

Σε επόµενη φάση σχεδιάζεται η σύνταξη ενός µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του Τµήµατός µας και του Συλλόγου των αποφοίτων του. Το µνηµόνιο αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στα µέλη του Συλλόγου να χρησιµοποιούν υποδοµές και τεχνογνωσία που διαθέτει το Πανεπιστήµιο µε στόχο τη βελτίωση της επαγγελµατικής τους εξέλιξης, ενώ ταυτόχρονα θα προβλέπει τρόπους µε τους οποίους οι απόφοιτοι που το επιθυµούν θα µπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του Τµήµατος.

Κλείνοντας, σας καλώ όλους να συµµετέχετε στο νεοσύστατο Σύλλογο Αποφοίτων και να επισκεφθείτε το Τµήµα µε την ευκαιρία εκδήλωσης που προγραµµατίζεται στο άµεσο µέλλον ειδικά για τους αποφοίτους του, όπου ελπίζω ότι οι παλαιότεροι από εσάς θα διαπιστώσουν τη µεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί.

Φιλικά,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Θ. Σφηκόπουλος
Καθηγητής

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*